ბლოგი ეკოლოგიის შესახებ

გარემოს დაცვა

გარემოს დაცვა გულისხმობს ყველა იმ ღონისძიებას, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის და ბუნების სასიცოცხლო საფუძვლების მთლიანობაში შენარჩუნებას და გარემოს არსებული დაზიანებების აღმოფხვრას. აქ წინა პლანზე დგას ადამიანის მიერ გამოწვეული ზიანის შეზღუდვა.

ცხოველთა და ბუნების დაცვისაგან განსხვავებით, გარემოს დაცვა კონცენტრირდება არა გარკვეული ლანდშაფტების ან ცალკეული საფრთხეში მყოფი ცხოველებისა თუ მცენარეების დაცვაზე, არამედ ზრუნავს ბუნებრივი სასიცოცხლო საფუძვლების ერთი მთლიანობის შენარჩუნებაზე ყველა ცოცხალი არსების კეთილდღეობისათვის.გარემოს დაზიანების ნაციონალური და რეგიონალური შედეგების მაგალითებია: ცხოველთა და მცენარეთა სახეობების გადაშენება, ნიადაგის მოწამვლა, ნიადაგის ეროზია, ნაგვის ( ნარჩენების) მთები, ჰაერში მომწამლავი ნივთიერებების შემცველობის ზრდა, მძიმე მეტალებითა და პესტიციდებით დაბინძურებული საკვები და ზრდადი ხმაური… დღევანდელი გარემო პირობების გამომწვევი მიზეზები სხვადასხვაგვარია: ინდუსტრიული წარმოებისას იხარჯება ნედლეული და ენერგია, წარმოებისას წარმოიქმნება ნარჩენები, ნარჩენი პროდუქტები წამლავენ წყალს, ჰაერს და ნიადაგს, თანამედროვე სოფლის მეურნეობა იყენებს უზარმაზარ მიწის ფართობებს, მიწის განოყიერებისათვის და მცენარეთა დასაცავად გამოყენებული ქიმიური საშუალებები წამლავენ ნიადაგს და წყალს, მოსახლეობის რაოდენობის სწრაფი ზრდა იწვევს არა მარტო შიმშილს და სიღარიბეს, ასევე გარემოს განადგურებას, რადგან მეტ ადამიანს მეტი საცხოვრებელი სივრცე და მეტი საკვები სჭირდება. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ მაღალგანვითარებული ინდუსტრიული ქვეყნების მოსახლეობა გაცილებით მეტად აზიანებს გარემოს, ვიდრე ღარიბი ქვეყნების მოსახლეობ.განვითარებად ქვეყნებში გარემოს საფრთხეში ჩაგდება ხშირად ეკონომიური იძულებითაა გამოწვეული. ერთის მხრივ ტყიანი მასივების დიდი ფართობების ჩეხვა საძოვრებისა და სახნავ-სათესი ფართოებების მისაღებად, რომელებიც მონოკულტურების მოსაყვანად გამოიყენება, მეორეს მხრივ კი – გარემოსათვის მავნე საწარმოების “დასახლებით”, რომელებიც ინდუსტრიულ ქვეყნებში ნებადართულიც კი არ არის.

Advertisements

Comments on: "გარემოს დაცვა" (16)

 1. bunebis dacva yvelaze didi saqmeaaa..

 2. yvelam unda davicvat buneba da ar davanagvianottt

 3. lamazi buneba kargia dzaan :D:D:D

 4. martaliaaa magram am kanonebs yvela ar icavss rac dzalian samwuxaroaa

 5. es yvelaferi dzalian didi siketea buanebisadmi mimart

 6. bunebis dacva rogorc chemi aseve yoveli chventaganis jamrtelobis sawindaria amitomac unda gavuprtxildet bunebaaaaaaaaaaaaaaaaas;

 7. zalian sasiamovno iqneba rom yvelam bunebas mivxedot es chvens wesrgigze da jamrtelobaze aisaxeba

  • martali xar yvelafersi gana martla mogatyue debili xar da es agiaro jobs seni tavi martali ggonia da sinamdvilesi erti vigac ubadruki adamiani xar se sacodavo sena me senze ganatlebuli var da magit ver iblataveb gaige sena se debilo sna tu ara

 8. ise ese laparaks rom dzalian kargia buneba, rom avdget da konkretuli gonisdzieba gavatarot bunebis dasacavad da ekologiss gasaumjobeseblad urigo ar ikneba, aba vis akvs ideebi rogor

 9. buynebis dacva yvelaze didi saqmea rom icode

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s

ტეგების ღრუბელი

%d bloggers like this: